@islayblog golden eagle come to sieveanorra mountian, co antrim,,famous seamus m w t boyle